Kurz účetnictví je určen jak zájemcům o základní vědomosti z oblasti účetnictví, tak všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami v zákoně o účetnictví a dalšími souvisejícími změnami.

Více o Kurzu účetnictví:

Obrazovka Kurz účetnictví, Start

Kurz účetnictví je multimediální učební pomůcka, která byla zpracována s využitím současných didaktických poznatků a dlouholetých praktických zkušeností ve vzdělávání. Tato pomůcka vám umožní studovat "podvojné účetnictví" přístupnou formou s ohledem na vaše časové možnosti a v prostředí, které vám nejlépe vyhovuje.

Obrazovka Kurz účetnictví, Start

Svým obsahem kurz pokrývá celou problematiku podvojného účetnictví od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku. Pro přehlednost a variabilnější využití této multimediální učební pomůcky širokým okruhem uživatelů účetnictví, je kurz rozdělen do tří základních modulů (A,B,C) jež jsou dále členěny do dílčích lekcí. Vedle toho je součástí každého modulu úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které vám pomohou při osvojení učiva.

Struktura kurzu

Obrazovka Kurz účetnictví Modul A - Základy podvojného účetnictví

 • Lekce 1 - Význam a funkce účetnictví
 • Lekce 2 - Zásady vedení účetnictví
 • Lekce 3 - Majetek podniku a zdroj jeho krytí
 • Lekce 4 - Náklady a výnosy
 • Lekce 5 - Účet a podvojný účetní zápis
 • Lekce 6 - Nástroje průkaznosti účetnictví
 • Lekce 7 - Účetní knihy a účetní zápisy
 • Lekce 8 - Kontrolní systém v účetnictví

Obrazovka Kurz účetnictvíModul B - Metody podvojného účetnictví (tématické zaměření)

 • Lekce 1 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • Lekce 2 - Zásoby
 • Lekce 3 - Finanční účty
 • Lekce 4 - Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
 • Lekce 5 - Zúčtovací vztahy
 • Lekce 6 - Rezervy a dlouhodobé závazky
 • Lekce 7 - Kapitálové účty
 • Lekce 8 - Náklady
 • Lekce 9 - Výnosy

Modul C - Účetní závěrka (tématické zaměření)

 • Lekce 1 - Postup při uzavírání účetních knih - uzávěrka
 • Lekce 2 - Prvky účetní závěrky - účetní výkazy
 • Lekce 3 - Účetní závěrka
 • Lekce 4 - Základy finanční analýzy

osvedceni_th2.jpg, 19 kB

Komu je kurz určen?

Kurz je z hlediska obsahu a náročnosti učiva koncipován jako základní kvalifikační stupeň pro profesní účetní, přičemž modulové členění výukového programu svojí variabilitou je velice vhodné také pro další skupiny uživatelů účetních informací nebo profesních skupin, které pro svojí práci znalost účetnictví potřebují.

Kurz je certifikován!

Každý student, který úspěšně splní požadavky na ověření znalostí (tj. složí test znalostí v případě modulu A, resp. písemnou zkoušku v případě modulů B,C), obdrží osvědčení stvrzující, že absolvoval kurz podvojného účetnictví.

Požadované vstupní znalosti od účastníků kurzu

Tato multimediální učební pomůcka má velice jednoduché ovládání a vyžaduje od účastníků kurzu pouze základní dovednosti práce s osobními počítači v prostředí Windows.

 
 
 
© 2024 CÍGLER SOFTWARE, a.s. & INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.